Home » Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van Rosmalen Automatiseringsdiensten

 

Artikel 1. Definities

1.1       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

 • Opdrachtnemer: de Besloten Vennootschap Van Rosmalen Automatiseringsdiensten, gevestigd aan de Burgemeester van Engelenweg 47, 8271 AL IJsselmuiden.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdrachtnemer zich heeft verbonden te verrichten voor opdrachtgever of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • Particulier: wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten (hoe ook genoemd) waarbij opdracht-nemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede de daaruit voortvloeiende
 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 • Als deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdracht- bevestiging opgenomen
 • De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door opdrachtnemer derden dienen te worden
 • Als opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand zodra opdrachtnemer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging ontvangen heeft, danwel dat opdrachtnemer een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt door opdrachtnemer opgesteld.
 • Door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende de duur vermeldt op de
 • Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of opdrachtbevestiging worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens opdrachtnemer vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door door haar aan te wijzen gekwalificeerde personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen en voorzieningen waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, middelen en voorzieningen niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

 • De termijn voor de uitvoering wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Als tijdens de uitvoering andere omstandigheden zich voordoen dan bekend waren bij opdrachtnemer op het moment dat de uitvoeringstermijn werd vastgesteld, kan opdrachtnemer de uitvoeringstermijn verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht uit te
 • Als er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de tijd die nodig is om het meerwerk te
 • Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Opdrachtnemer zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van

 

voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg

 

Artikel 7. Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die door opdrachtgever beschikbaar is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor ze is verkregen, uitgezonderd wanneer opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om bescheiden van opdrachtgever te openbaren aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door opdr

 

Artikel 8. Voorbehoud eigendom en rechten

 • Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de geleverde werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 13, volledig aan opdrachtnemer zijn
 • Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 9. Opzegging

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten, opzeggen met inachtneming van de volgende
 • In geval van tussentijdse opzegging is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig artikel 7:411 lid 1
 • Als opdrachtnemer tussentijds de overeenkomst opzegt, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden zorgdragen. Dit geldt tenzij de opzegging aan de opdrachtgever is toe te rekenen. Als de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden die in rekening gebracht aan opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders

 

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 • De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • opdrachtnemer de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • een betalingstermijn is overschreden;
  • In genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te
  • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te
  • Opdrachtnemer heeft het recht de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft
  • Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan. De in artikel 5 genoemde uitvoeringstermijn wordt verlengd met de duur van de

 

 • Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
 • Als de ontbinding aan opdrachtgever is toe te rekenen, is opdrachtnemer gerechtigd schadever- goeding te eisen, met daaronder gerekend de kosten die direct of indirect

 

Artikel 11. Honorarium

 • De hoogte van het honorarium wordt vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren, exclusief de reis- en verblijfkosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, welke geldig zijn in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
 • Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 • Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met reis- en verblijfkosten en verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening
 • Meerwerk wordt berekend op basis van het uurtarief dat geldt op het moment dat het meerwerk wordt

 

Artikel 12. Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag ten name van opdrachtnemer naar het rekeningnummer genoemd in de
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle
 • Opdrachtnemer is gerechtigd € 25 administratiekosten in rekening te brengen voor het aanmanen van opdrachtgever, indien opdrachtgever in verzuim
 • Opdrachtgever is verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
 • Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet

 

Artikel 13. Incassokosten

 • Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is opdrachtgever ingeval van tekortkoming verschuldigd:
 • 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum a € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het bedrag daarboven

Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 • Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog
 • Lid 2 geldt alleen indien opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Ze is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 • Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
 • De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tekeningen, berekeningen, ontwerpen etc. tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

 

 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of
 • Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van gebruik van elektronische communicatiemiddel

 

Artikel 15. Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar
 • Als opdrachtnemer uit dien hoofde door derden zal worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld dat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, bevoegd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de kant van opdrachtnemer en derden die daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden wegens schade als gevolg van een gebrek in een product dat opdrachtnemer heeft

 

Artikel 16. Overmacht

 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt storingen in het computernetwerk, ziekte, brand, verlies, diefstal en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten
 • Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voordat er een beroep op de rechter wordt gedaan zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te
 • De Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kennis te nemen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van
 • Op elke rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 • Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 • Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is

LeveringsVoorwaarden

Van Rosmalen Automatiseringsdiensten


Artikel 1 - Definities 

 1. Van Rosmalen Automatiseringsdiensten BV, gevestigd te IJsselmuiden, KvK-nummer 60021810, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3 - Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 


Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 - Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Artikel 7 - Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 7werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, kleur, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.


Artikel 8 - Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 9 - Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.


Artikel 10 - Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


 Artikel 11 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheids­verzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 14 - Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 15 - Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hierna­volgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 


 Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Artikel 17 - Forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.